SUPPORT


FAQ - Billarm 4600

Jag kan inte deaktivera (stänga av) larmsystemet med fjärrkontrollen:

Larmsystemet kan nödbrytas om fjärrkontrollen inte är tillgänglig eller inte fungerar (t.ex. på grund av dåligt batteri). Detta kan ske på två sätt:

 • Larmsystemet detekterar när bilens original tändningsnyckel slår på tändningen (endast bilar med CANBUS anslutet larmsystem och där denna information finns avläsbar i CANBUS datatrafiken)
 • Mata in PIN koden med nödbrytarknappen (se procedur i bruksanvisningen)

Larmsystemet falsklarmar när fordonet är parkerat:

Om larmsystemet utlöser falsklarm skall man som första åtgärd kontrollera larmminnet för larmsystemet. Deaktivera larmsystemet och kontrollera lysdioden vid nödbrytarknappen INNAN du slår på tändningen.
Läs av antalet blink som visas mellan varje paus. Jämför antalet blink med tabellen i bruksanvisningen som anger vilken funktion som utlöst larm. Några vanliga orsaker till falsklarm:

 • Motorhuvkontakten skadad eller ärgad
 • Spänningsmatningen till backupsirenen glappar
 • Rörelsesensorn detekterar rörelse på grund av påslagen kupévärmare (sensorns känslighet ej inställd för kupévärmare)
 • Fel på kontakt för baklucka eller dörrar

Larmsystemet falsklarmar under färd:

Om larmsystemet utlöser falsklarm under färd kan det bero på två olika saker:

 • Larmsystemet deaktiverades inte när bilen öppnas med fjärrkontrollen
 • Spänningsmatningen till backupsirenen glappar

Hur kan jag temporärt stänga av rörelsesensorn?

Om någon person eller en hund är kvar i fordonet och du vill låsa dörrarna med larmsystemet aktiverat utan aktiv rörelsesensor så är dettta möjligt. Antingen kan larmsystemet detektera om någon sidoruta är nedhissad (gäller endast vissa bilar med CANBUS anslutet larmsystem och där denna information finns avläsbar i CANBUS datatrafik) eller så stänger man av ultraljudsensorn med nödbrytarknappen:

 1. Stäng av motorn och sätt tändningslåset i OFF läge.
 2. Tryck inom 5 sekunder på nödbrytarknappen och håll den intryckt ända tills ett blink på lysdioden indikerar att endast ultraljudssensorn har stängts av.
 3. Om man fortsätter att hålla knappen intryckt kommer systemet att ge 2 blink på lysdioden för att indikera att eventuell ansluten mikrovågsensor har stängts av och fortsätter man att hålla knappen intryckt kommer systemet att ge 3 blink på lysdioden för att indikera att både ultraljudsensor och mikrovågsensor har stängts av. De valda sensorerna kvarstår avstängda ända tills systemet deaktiveras.
 4. Sensorerna kopplas in igen vid nästa aktivering av systemet.

OBSERVERA!
För vissa CAN installationer kan den temporära urkopplingen av rörelsesensorn ske genom att man trycker två gånger i snabbföljd på låsknappen på original fjärrkontroll vid låsning av fordonets centrallås.

FAQ - GPS larm

GPS enheten skickar larm till larmcentralen när jag kör fordonet:

GPS larmsystem med Driver Card (CobraConnex 2221 eller 2112) deaktiveras normalt när Driver Card befinner sig inne i fordonet eller precis utanför. Om inte detta sker gör följande kontroller och åtgärder:

 • Kontrollera om Driver Card är avstängt. Slå på Driver Card genom att trycka på knappen på Driver Card (lysdioden i kanten av knappen skall blinka var 3:e sekund)
 • Kontrollera om batteriet i Driver Card är dåligt laddat. Byt batteri enligt instruktion i bruksanvisningen
 • Kontrollera om Driver Card är defekt. Prova att använda ditt reserv Driver Card
 • Deaktivera systemet via webbapplikationen
 • Deaktivera systemet genom att ange nödkoden på nödfjärrkontrollen (endast Cobra 2112)
 • Sätt systemet i transportläge via webbapplikationen eller be larmcentralen göra detta

När skall jag använda transportläget för GPS larmsystemet?

Transportläget skall användas vid följande tillfällen:

 • Fordonet skall transporteras med tändningen avslagen (bogserbil, biltåg, bilfärja)

När skall jag använda verkstadsläget för GPS larmsystemet?

Verkstadsläget skall användas vid följande tillfällen:

 • Fordonet skall servas/repareras på verkstad och/eller fordonsbatteriet skall kopplas bort

FAQ - Parkeringssensor

Innan installationen påbörjas:

Läs detta dokument innan installationen påbörjas och hålen i stötfångaren borras:

Parkmaster monteringstips


Parkeringssensorn ger pipsignaler eller konstant ton utan att ett hinder finns bakom fordonet:

Om pipsignaler hörs utan någon anledning kan det bero på flera saker. Gör följande kontroller och åtgärder:

 • Gör en visuell inspektion av sensorerna. Är någon sensor skadad på grund av påkörning eller är den isbelagd
 • Sätt fingertoppen lätt emot den plana cirkelrunda ytan i sensorns mitt och lägg i backväxeln. Du skall känna en vibration på fingertoppen vid uppstart. Gör detta test för alla sensorerna. Om någon sensor inte vibrerar är den troligen defekt eller så har kabelanslutningen lossnat eller glappar
 • Kontrollera sensorns vinkel mot marken. Vinkeln skall vara horisontell med marken eller något uppåt
 • Kontrollera att sensorn är monterad med sensorns styrklack är uppåt (kl.12)
 • Kontrollera att parkeringssensorns ljudsummer inte är monterad ihop med sensorcentralen eller är monterad nära en högtalare

Parkeringssensorn ger inga pipsignaler alls för hinder:

Om parkeringssensorn inte ger några ljudsignaler alls. Kontrollera följande:

 • Kontrollera strömförsörjningen för parkeringssensorn
 • Kontrollera pipsummern
 • Kontrollera att ljudvolymen inte är nedställd till minimum, vilket kan medföra att signalen inte hörs om summern är placerad bakom en panel

FAQ - Andromeda

Hur installerar jag programvaran Andromeda?

Andromeda installeras på en PC med Windows XP, 7, 8 eller 10. En fullständig beskrivning för installationen finns på produktsidan för DataLinker. Här är en kort beskrivning:

 1. Ladda ned zip filen Andromeda2014.zip från produktsidan för DataLinker.
 2. Packa upp zip filen på datorns hårddisk.
 3. Dubbelklicka på filen setup.exe i mappen Andromeda2014_1.2.0.28 för att starta installationen.
 4. När installationen är klar skall datorn startas om.
 5. Anslut USB interfacet DataLinker till en ledig USB port på datorn.
 6. Starta programmet Andromeda och den automatiska uppdateringsfunktionen kommer att meddela att det finns en firmware uppdatering att ladda ned. Installera denna uppdatering och starta om Andromeda.
 7. Anslut larmenheten till DataLinker USB interface och konfigurering av larmenheten kan nu påbörjas.

Vad gör jag om Andromeda inte hittar den anslutna larmenheten?

Normalt installerar Andromeda alla nödvändiga drivrutiner för DataLinker USB interface. Om en äldre version av Andromeda tidigare varit installerad på datorn, kan äldre drivrutiner (National Instruments) redan vara installerade på datorn. Dessa måste då uppdateras med en nyare version (National Instruments 2012). Denna uppdatering kan laddas ned på produktsidan för DataLinker .


Vad gör jag om meddelandefönstret FTP fel visas?

Följ instruktionerna i dokumentet Åtgärda Andromeda FTP fel som kan laddas ned på produktsidan för DataLinker . Om datorn är ansluten till ett företagsnätverk kan du behöva kontakta din IT tekniker. FTP fel visas om Andromeda inte kan nå ut på Internet för att söka uppdateringar. Datorns brandvägg kan hindra detta om den inte tillåter att Andromeda gör detta. Det samma kan gälla brandväggar in företagsnätverk.


Fungerar Andromeda med Windows 10?

Andromeda fungerar med Windows 10, men du bör uppdatera USB drivrutinen för DataLinker USB interface så att den är helt kompatibel med Windows 10. Uppdateringen kan laddas ned på produktsidan för DataLinker .


Hur uppdateras Andromeda?

Sökning efter ny firmware sker automatiskt när Andromeda startas. Om en ny firmware hittas, följ instruktionerna som visas på bildskärmen. Uppdateringen innehåller nya bilmodeller, men kan också innehålla buggfixar och anpassningar för övriga bilmodeller. Därför är det mycket viktigt att löpande uppdatera Andromeda så den senaste firmware alltid används vid programmering av larmcentralen.

FAQ - Manualer

VIKTIGT!

Cobra's manualer för användning och installation samt övriga dokument är endast indikativa och kan ändras utan förvarning. Beroende på bilens modell, utrustning och tillverkningsår kan vissa funktioner som beskrivs i dessa dokument ha begränsad funktion eller saknas helt. Dessutom kan biltillverkaren göra förändringar i fordonets programvara under modellåret vilket kan medföra att vissa funktioner inte fungerar.


Var kan jag ladda ned bruksanvisningen?

Bruksanvisningen finns som PDF länk på produktsidan för respektive produkt.


Var kan jag ladda ned installationsmanualen?

Installationsmanualen finns som PDF länk på produktsidan för respektive produkt.
Installationsmanualerna är lösenordsskyddade. Kontakta M.Sjöberg AB.


Var kan jag ladda ned bilmodellanpassade installationsmanualer?

Bilmodellanpassade manualer finns på sidan Installation 
Bilmodellanpassade manualer är lösenordsskyddade. Kontakta M.Sjöberg AB.


Var kan jag ladda ned bruksanvisningar och manualer för äldre Cobra produkter?

Klicka på rubriken Äldre Cobra Billarm i menyn till vänster.
Där finns bruksanvisningar, manualer och reservdelar för äldre Cobra billarm tillgängliga.

Om du inte hittar det du söker kan du kontakta Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB via epost: info@sjobergab.seCopyright © 2015 · All Rights Reserved
www.fordonslarm.se